Läpileikkaus suomalaiseen yhteiskuntaan

Suomalainen yhteiskunta tänään

Suomalainen yhteiskunta on muuttunut köyhästä maatalousvaltaisesta maasta moderniksi, demokraattisia arvoja korostavaksi, hyvinvointivaltioksi noin sata vuotta kestäneen historiansa aikana.

Tänä päivänä yhteiskuntaamme koettelevat uudenlaiset muutokset. Kun aikaamme tarkastelee laajemmasta perspektiivistä, ei voi olla ohittamatta suuria globaalisia megatrendejä, jotka vaikuttavat myös täällä pohjoisessa asuvien ihmisten elämään. Maailma, jossa tällä hetkellä elämme, käy suuria haasteita ja muutosprosesseja. Esimerkiksi vanhat vakiintuneet länsimaiset poliittiset puolueet ovat saaneet haastajikseen uusia populistisia ääriliikkeitä.

Moni suomalainen kokee tulevaisuutensa turvattomammaksi kuin aikaisemmin. Esimerkiksi työmarkkinoiden epävarmuus ja kasvava kuilu köyhien ja rikkaiden välillä ovat yksiä suurimpia huolenaiheitamme. Vaikka viime aikoina työllisyystilanne on Suomessakin parantunut, pitkään kestänyt lama ja Suomen kasvanut globaali riippuvuus vaikuttavat myös asenteisiin lisäämällä turvattomuutta. Myös koventuneet asenteet yhteiskunnallisessa keskustelussa ja uudenlaisten populististen ääri-ideologioiden nousu kertovat turvattomuuden lisääntymisestä. Näin ääriajattelu on sekä tulos että seuraus turvattomuuden kokemuksista ja ne ruokkivat toinen toisiaan.

Suomalaisen yhteiskunnan haasteita

Vaikka olemme saaneet elää Suomen turvallisessa lintukodossa jo suhteellisen pitkään, silti emme voi välttyä globaalilla tasolla tapahtuvilta muutoksilta. Tästä esimerkkinä on aikakautemme suuret ympäristö- ja poliittiset kriisit, kuten ilmaston lämpeneminen, pakolaisuus ja terrorismi. Kyseessä on monimutkaiset ongelmat, jotka liittyvä myös toisiinsa ja vaikuttavat myös elämäämme täällä pohjoisessa.

Suomea ei voikaan rajata pois ulkopuolisesta maailmasta, ja tämä ajattelu näkyy myös poliittisten päättäjien puheissa tänä päivänä. Esimerkiksi Suomelle laaditussa kansallisessa riskiarviossa on nostettu 21 uhkaa, jotka liittyvät muun muassa energiansaannin vakaviin häiriöihin, kybertoiminnan riskeihin, maailmanlaajuisesti liittyviin vakaviin influenssaepidemioihin, Suomen lähialueella tapahtuviin turvallisusupoliittisiin kriiseihin, ydinvoimaonnettomuuksiin sekä aurinkomyrskyihin.

Nämä yllä mainitut riskit ovat kuitenkin ainoastaan tulevaisuuden uhkakuvia. Tämän päivän todelliset suomalaisen yhteiskunnan haasteet liittyvät enemmän sosiaalisiin kysymyksiin, kuten syrjäytymiseen, köyhyyteen, hyvinvointivaltion alasajoon ja perusturvan puutteisiin sekä näistä seuranneeseen yhteiskunnan kahtiajakautumiseen hyvä- ja huono-osaisiin. Koska kyseiset ongelmat ovat arvosidonnaisia ja ovat poliittisesta päätöksenteosta riippuvaisia, jokaisen suomalaisen tulisi aktiivisesti seurata ja mahdollisuuksien mukaan myös osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Seuraamalla sivustoa saat hyvän pohjan suomalaisen yhteiskunnan peruskysymyksistä. Tietämyspohjan ja yleissivistyksen lisäksi yhteiskunnalliset asiat ovat tärkeitä myös omien oikeuksien ajamisen vuoksi. Tässä yhteydessä puhutaan paljon aktiivisesta kansalaisuudesta, johon meillä avoimessa demokraattisessa Suomessa on hyvät lähtökohdat. Sinullakin on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi lähiympäristösi asioihin monin epävirallisemminkin keinoin.

Aktiivinen kansalaisuus osana yhteiskuntaa

Yhteiskunnallisten haasteiden edessä myös Suomen poliittiset päättäjät haluavat korostaa aktiivisen kansalaisuuden merkitystä. Meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin kansalaisyhteiskunnan kautta. Suomessa onkin melko hyvät mahdollisuudet osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen esimerkiksi kansalaisjärjestöjen kautta. Moni suomalainen kokee tänä päivänä esimerkiksi ympäristöongelmat ja ilmastonlämpenemisen suurina huolenaiheina, ja tähän halutaan myös itse vaikuttaa omilla elämäntapa- ja kulutusvalinnoilla. Myös tällaiset keinot kuuluvat osana yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Elämme Suomessa avoimessa demokraattisessa oikeusvaltiossa, joka antaa kansalaisille hyvät lähtökohdat elää ja olla aktiivinen osa yhteiskuntaa. Silti myös Suomessa, kuten kaikissa yhteiskunnissa on omat epäkohtansa. Tutkimusten mukaan Suomalaiset kokevat turvattomuutta erityisesti hallitsemattomaksi koetusta maahanmuutosta ja työttömyydestä

Tervetuloa sivustollemme

Tällä sivustolla saat hyvän yleiskuvan nykypäivän suomalaisesta yhteiskunnasta. Teemme läpileikkauksen sosiaalisiin kysymyksiin muun muassa työllisyyden, työmarkkinoiden, turvallisuuden, hyvinvointivaltion ja kansalaisvaikuttamisen näkökulmista. Jokaiseen yhteiskuntaan liittyy omat ongelmansa. Globaalisti tarkasteluna Suomessa on kuitenkin asiat olleet jo pitkään suhteellisen hyvin. Suomalaisen yhteiskunnan erityispiirteet, kuten sananvapaus ja demokratia, väestön korkea koulutustaso, tasa-arvo, ympäristön puhtaus sekä poliittisen elämän vakaus helposti unohtuvat kriittisimmissä yhteiskunnallisissa keskusteluissa. Ongelmien lisäksi haluammekin sivustollamme myös tuoda esille asioita, jotka Suomessa on hoidettu hyvin.

Maailma muuttuu nopeaan tahtiin, myös Suomessa, joten yhteiskunnallista osaamista on hyvä päivittää tarpeeksi usein. Tervetuloa seuraamaan sivustoamme ja vahvistamaan yleissivistystä liittyen suomalaiseen yhteiskuntaan, olitpa sitten opiskelija tai muuten vain sosiaalisista kysymyksistä kiinnostunut.

Toivottavasti sivustostamme on sinulle paljon hyötyä.

Jangmani.fi